Small Brass Vases

Small Brass Vases

 Large Brass Vases

Large Brass Vases

 Colorful Brass Vases

Colorful Brass Vases

 Gold Pedestal Bowls

Gold Pedestal Bowls

 Gold Urns

Gold Urns

 Brass Containers

Brass Containers

 Decorative  Brass Pitchers

Decorative  Brass Pitchers

 Mercury Glass Vases

Mercury Glass Vases

 Small Copper Pots + Vases

Small Copper Pots + Vases

 Large copper Pots & Vases

Large copper Pots & Vases

 Large Bronze Vase

Large Bronze Vase

 Milk Glass Containers

Milk Glass Containers

 Milk Glass Bud Vases

Milk Glass Bud Vases

 Large Milk Glass Vases

Large Milk Glass Vases

 Clear Glass Containers

Clear Glass Containers

 Green Glass Containers

Green Glass Containers

 Amber Glass Containers

Amber Glass Containers

 Small Colorful  Glass Vases

Small Colorful  Glass Vases

 Large Colorful Glass Vases

Large Colorful Glass Vases

 Colorful Glass Bottles

Colorful Glass Bottles

 Blue Glass Bottles

Blue Glass Bottles

 Clear Glass Vases

Clear Glass Vases

 Large Porcelain Vases

Large Porcelain Vases

 Small Porcelain Vases

Small Porcelain Vases

 Small Pink Glass Vases

Small Pink Glass Vases

 Pink Glass Vessels

Pink Glass Vessels

 Light Pink Milk Glass Compote

Light Pink Milk Glass Compote

 Dark Amber Glass Vessels

Dark Amber Glass Vessels

 Yellow Glass Vessels

Yellow Glass Vessels

 Large Gray Bottle

Large Gray Bottle

 Vintage Bottles

Vintage Bottles

 Crystal and Silver Pitcher

Crystal and Silver Pitcher

 Small Jadeite Pitcher

Small Jadeite Pitcher

 Gray  Bottle Vases

Gray  Bottle Vases

 Stoneware Pitchers + Vases

Stoneware Pitchers + Vases

 Small Stoneware Vases

Small Stoneware Vases

 Blue Pedestal Dish

Blue Pedestal Dish

 Gravy Boat

Gravy Boat