Small Brass Vases

Small Brass Vases

Large Brass Vases

Large Brass Vases

Colorful Brass Vases

Colorful Brass Vases

Gold Pedestal Bowls

Gold Pedestal Bowls

Gold Urns

Gold Urns

Brass Containers

Brass Containers

Decorative  Brass Pitchers

Decorative  Brass Pitchers

Mercury Glass Vases

Mercury Glass Vases

Small Copper Pots + Vases

Small Copper Pots + Vases

Large copper Pots & Vases

Large copper Pots & Vases

Large Bronze Vase

Large Bronze Vase

Milk Glass Containers

Milk Glass Containers

Milk Glass Bud Vases

Milk Glass Bud Vases

Large Milk Glass Vases

Large Milk Glass Vases

Clear Glass Containers

Clear Glass Containers

Green Glass Containers

Green Glass Containers

Amber Glass Containers

Amber Glass Containers

Small Colorful  Glass Vases

Small Colorful  Glass Vases

Large Colorful Glass Vases

Large Colorful Glass Vases

Colorful Glass Bottles

Colorful Glass Bottles

Blue Glass Bottles

Blue Glass Bottles

Clear Glass Vases

Clear Glass Vases

Large Porcelain Vases

Large Porcelain Vases

Small Porcelain Vases

Small Porcelain Vases

Small Pink Glass Vases

Small Pink Glass Vases

Pink Glass Vessels

Pink Glass Vessels

Light Pink Milk Glass Compote

Light Pink Milk Glass Compote

Dark Amber Glass Vessels

Dark Amber Glass Vessels

Yellow Glass Vessels

Yellow Glass Vessels

Large Gray Bottle

Large Gray Bottle

Vintage Bottles

Vintage Bottles

Crystal and Silver Pitcher

Crystal and Silver Pitcher

Small Jadeite Pitcher

Small Jadeite Pitcher

Gray  Bottle Vases

Gray  Bottle Vases

Stoneware Pitchers + Vases

Stoneware Pitchers + Vases

Small Stoneware Vases

Small Stoneware Vases

Blue Pedestal Dish

Blue Pedestal Dish

Gravy Boat

Gravy Boat